Obchodné a dodacie podmienky

Obchodné vzťahy
Odoslaním objednávky vzniká za nižšie uvedených podmienok medzi predávajúcim a kupujúcim kúpna zmluva, ktorej stranami sú:
predávajúci: PGSA Invest s.r.o.
kupujúci: osoba definovaná v objednávkovom formulári; kupujúci je koncovým zákazníkom (ďalej len "kupujúci")

Ceny
Cena je u každého produktu uvedená v € bez DPH. Všetky ceny alebo spôsoby ich stanovenia sú platné ku dňu odoslania objednávky.

Dopravné
Cenu nákladov na dopravu si môžete vypočítať už pred odoslaním objednávky pomocou kalkulátora vzdialeností. Ak neurčíte vzdialenosť, na akú má byť zásielka zaslaná, budú vám náklady na dopravu zkalkulované dodatočne a pripočítané k hodnote objednávky pred expedíciou tovaru.

Úhrada ceny a dopravného, daňový doklad DPH
Úhradu ceny a dopravného je možné vykonať výhradne dobierkou: úhrada prebehne pri prevzatí zásielky; dopravné hradí kupujúci; daňový doklad DPH bude vložený v zásielke.

Prijatie objednávky, akceptácia, expedície a dodania produktov
Prijatie objednávky je kupujúcemu potvrdené e-mailom.
Pokiaľ obsahuje objednávka a adresa zjavné nelogickosti, bude pozastavená, overená a prípadne nebude predávajúcim akceptovaná - o tom bude kupujúcemu podaná e-mailová správa.

Expedícia a dodania objednaných produktov prebieha takto:
Pradávajúci prijme objednávku na zaslanie produktov na dobierku. Do troch pracovných dní pripraví zásielku na odovzdanie preprave; Pradávajúci si vyhradzuje vybavenie objednávky vo viacerých zásielkach v prípade, že niektorý produkt nie je momentálne skladom.
Dodanie sa riadi pravidlami TOPTRANS EU, a.s.

Neprevzatie zásielky

V prípade, že kupujúci odmietne od dopravcu zásielku prevziať, vzniká predávajúcemu nárok na úhradu nákladov na dopravu zásielky ku kupujúcemu a späť k predávajúcemu vrátane expedičných nákladov v plnej výške. 

Reklamácie
Kupujúci je povinný tovar dodaný predávajúcim prehliadnuť a zistené vady uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Oznámenie o zistených vadách musí kupujúci učiniť u predávajúceho písomne ​​(e-mailom) alebo telefonicky. Predávajúci sa zaväzuje informovať zákazníka najneskôr do troch pracovných dní od obdržania reklamácie o postupe a vybavení reklamácie. Vrátiť možno len produkty nepoškodené a spoľahlivo zabalené, u ktorých bude priložená kópia faktúry - daňového dokladu. Reklamovaný produkty zasiela kupujúci na svoje náklady. Dopravné sa nevracia.

Ostatné
Objednávkový systém funguje len pre objednávky s miestom dodania v SR. Objednávky do zahraničia treba urobiť e-mailom.

Nakladanie s osobnými dátami
Pradávajúci sa zaväzuje nesprístupniť dáta kupujúceho tretím osobám. Kupujúci udeľuje predávajúcimu súhlas s využitím svojich dát pre marketingové účely predávajúciho.

Kontaktné údaje predávajúceho
PGSA Invest s.r.o.
Ručilova 14
779 00 Olomouc
Česká republika

IČ: 14615029
IČ DPH: CZ14615029

Telefon: +420 727 988 599, +420 606 623 823